Industrins kapacitetsutnyttjande minskade 0,4 procent under det första kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Utnyttjandegraden sjönk därmed till 90,6 procent i säsongsrensade tal.(TT)