– Skälet till att tillstånd medges är att förvaltningsrätten har bedömt att Bäckby torg är en sådan brottsutsatt plats där det finns behov av kamerabevakning för att bl.a. förebygga, förhindra och utreda brott. När syftet med kamerabevakningen ställs mot de integritetsintressen som gör sig gällande i målet väger intresset av att kunna bevaka platsen tyngre än den enskildes intresse av att inte...