Försvårad handel pekas ut som det största problemet.