Det finns dock ljuspunkter, hävdas i rapporten från FN-anknutna Konventionen om biologisk mångfald.