Att lägga ökad vikt vid de nationella proven skulle öka svårigheterna för elever att få rättvisande betyg.