Har JO-anmält automatiserad process när försörjningsstöd prövas.