I bokslutskommunikén 2018 redovisar Victoria Park en fortsatt hög investeringstakt med positiv värdeutveckling och stark finansiell ställning. Största förvärvet hittills. Värdeskapande investeringar och förtätningsprojekt. Sänkta kostnader och skalfördelar. Substansvärdet ökade med 17 procent till 34,66 kronor.