SBB har beslutat om en riktad nyemission av 6.451.612 stamaktier av serie D till ett pris om 31 kronor per aktie. Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 200 miljoner kronor.