Allteftersom företag och organisationer antar mer datadrivna arbetssätt uppstår nya utmaningar vad gäller att förädla och skydda de enorma mängder data som genereras. Samtidigt hårdnar kraven på regelefterlevnad, vilket skapar en komplex situation. – Att implementera en strategi för att snabbt och effektivt kunna hantera data med hänsyn tagen till regulatoriska krav och compliance ökar...