Kapacitetsutnyttjandet i industrin sjönk med 0,5 procentenheter mellan andra och tredje kvartalet, till 90,0 procent.