Intäkterna uppgick till 1 682 (429) TSEK Rörelseresultat uppgick till -11 515 (-12 431) TSEK Periodens nettoresultat uppgick till -11 447 (-12 431) TSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 792 (-8 540) TSEK Koncernens likvida medel uppgick till 45 941 (19 258) TSEK Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,48 (-0,84) kr VD ordet Bolaget följer den...