Det blir ingen svensk brottsutredning om penningtvätt i Swedbank.